Algemene voorwaarden van Designhypotheek

1. Algemeen

1. Algemeen
1.1. Onder Klant wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een Opdracht verleent aan Designhypotheek.

1.2. Onder Designhypotheek wordt verstaan de onderneming, opdrachtnemer van de Klant, Designhypotheek is statutair gevestigd te Woerden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67645135. WFT-nr. 12044775

1.3. Onder Opdracht wordt verstaan de (mondelinge) overeenkomst van opdracht, waarbij de Klant als opdrachtgever aan Designhypotheek als opdrachtnemer, de opdracht geeft tot Dienstverlening.

1.4. Onder Dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die Designhypotheek ten behoeve en in opdracht van de Klant verricht op het gebied van de Advies en bemiddeling, inzake de (mogelijke) levering van financiële producten en/of diensten door een financiële instelling anders dan Designhypotheek aan de Klant.

1.5. De dienstverlening beperkt zich uitdrukkelijk tot Advies en het aanbieden en bemiddeling van
financiële producten.

1.6. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten,
bestuurders en/of vennoten van Designhypotheek, alsmede van al degenen die voor
DesignHypotheek gelieerde bedrijven werkzaam zijn.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 67645135) zijn van toepassing op de Dienstverlening en de Opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door Designhypotheek, van alle daaruit
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de Klant en Designhypotheek, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door DesignHypotheek gedane aanbiedingen en/of offertes. Aanbiedingen en/of offertes van financiële instellingen anders dan Designhypotheek zijn hiervan uitdrukkelijk uitgezonderd.

2.2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met de Klant tenzij door Klant en Designhypotheek uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden
van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen Designhypotheek en de Klant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
2.3.1. De Overeenkomst c.q. het door Designhypotheek schriftelijk of elektronisch geaccepteerde formulier van Opdracht.
2.3.2. De Algemene Voorwaarden.
2.3.3. Het Dienstverleningsdocument.
2.3.4. De Service level agreement (indien van toepassing).
2.3.5. Eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

2.4. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Designhypotheek deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.

2.5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Opdracht voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de
strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Gegevens en informatie

3.1. Designhypotheek is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht als Klant alle door Designhypotheek verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Designhypotheek gewenst, tijdig heeft verstrekt.

3.2. De Klant is gehouden Designhypotheek ongevraagd te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Designhypotheek verstrekte gegevens en informatie.

3.4. Indien de door de Klant verschafte informatie niet tijdig verstrekt, niet deugdelijk of niet volledig is, mag Designhypotheek de Dienstverlening opschorten.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Designhypotheek bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Dienstverlening wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

 4.2. Designhypotheek zal de Dienstverlening naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Designhypotheek kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3. Termijnen waarbinnen de Dienstverlening dient te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Designhypotheek is niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koopaanneemovereenkomst.

 4.4. De door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen die door Designhypotheek aan de Klant worden overhandigd zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

 4.5. De Klant kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die door Designhypotheek ten behoeve van de Klant worden vervaardigd. Deze berekeningen kunnen onder andere betrekking hebben op de kosten van een financieel product, de doorwerking daarvan in de maandlasten van de Klant, eventuele fiscale gevolgen alsmede de gevolgen van het zich voordoen van omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden. Al deze berekeningen zijn voorlopig en indicatief en kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in rentes en/of de premies.

Algemene Voorwaarden

5. Verwerking gegevens

5.1. Designhypotheek zal de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. Designhypotheek is, indien zij voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de Opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor
zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

5.3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Designhypotheek is het De Klant niet toegestaan de inhoud van opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Designhypotheek openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens
voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit of geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Designhypotheek.

6. Vergoeding

6.1. Voor de Dienstverlening is de klant aan Designhypotheek een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de bij Designhypotheek gebruikelijke tarieven en werkwijzen, zoals aan de Klant nader bekend is en/of zal worden gemaakt. De vergoeding kan geheel of gedeeltelijk deel uitmaken
van een door een financiële instelling, anders dan Designhypotheek in rekening te brengen bedrag. Het is mogelijk dat de Klant besluit om een Opdracht tussentijds op te zeggen. In dat geval is de Klant Designhypotheek een vergoeding verschuldigd op basis van verrichte werkzaamheden. Voor het
verschuldigde bedrag tekent de Klant een nieuwe schriftelijke opdrachtbevestiging en incassomachtiging ter vervanging van de eerdere opdracht.

6.2. Betaling van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 6.1 kan plaatsvinden op verschillende wijzen, zoals een betaling door de notaris die door de Klant is aangewezen en/of een betaling middels een incassomachtiging die de klant aan Designhypotheek verstrekt.

6.3. Indien betaling zoals beschreven in artikel 6.2 niet kan plaatsvinden zal Designhypotheek de Klant daarvan in kennis stellen, waarna binnen 7 dagen alsnog betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta door storting of overmaking op de
aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan de Klant in verzuim is.

6.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Designhypotheek heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

7. Klachten

7.1. Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant klaagt, dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Designhypotheek te worden kenbaar gemaakt.

7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behalve als Designhypotheek aan de klant te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

7.3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Designhypotheek de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht
tegen een restitutie van de door de Klant reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

7.4. Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Designhypotheek dienen telefonisch en/of schriftelijk bij Designhypotheek gemeld te worden. Designhypotheek zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Klant vrij de
klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut.

Financiële Dienstverlening.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Designhypotheek is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Liberty Specialty Markets wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico.

8.2. Indien de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Designhypotheek voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad beperkt tot het bedrag dat Designhypotheek naar de maatstaf
van het bepaalde in artikel 6.1 als vergoeding heeft ontvangen en/of nog dient te ontvangen ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,-).

8.3. Designhypotheek is jegens de Klant in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag
worden vertrouwd. Designhypotheek is evenwel niet aansprakelijk voor:
a] bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door de klant aan Designhypotheek of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant; bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is
van een handelen of nalaten van door Designhypotheek ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Designhypotheek daaronder niet begrepen).
b] bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door de Klant aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door financiële instellingen anders dan Designhypotheek, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betaling van rente en/of
premies; bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van resultaten welke worden behaald op beleggingen in verband met een door de Klant afgesloten (hypothecair) product.
c] bij de Klant of bij derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van andere financiële dienstverlener dan Designhypotheek, ook indien deze door Designhypotheek is ingeschakeld;
d] bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van fouten in door Designhypotheek gebruikte software of computerprogrammatuur; bij de Klant of derden ontstane schade als gevolg van het verlopen van termijnen opgenomen in overeenkomsten waarbij de Klant partij is;
e] De op de website(s) (hoofd website: www.Designhypotheek.nl) weergegeven informatie wordt door Designhypotheek met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan Designhypotheek niet instaan. De op deze websites weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door Designhypotheek zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. Designhypotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan.
Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Designhypotheek kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert;
f] Designhypotheek stelt de Klant op deze website in de gelegenheid om diverse berekeningen uit te voeren. Deze berekeningen worden uitgevoerd op basis van algemene uitgangspunten en door de Klant ingevoerde gegevens en kunnen afwijken van de voor de Klant geldende omstandigheden. De
uitkomsten van de berekeningen zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Designhypotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan.
g] bij de klant of derden ontstane indirecte- of gevolgschade.

8.4. De in het artikel 8.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Designhypotheek gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Designhypotheek.
8.5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Designhypotheek te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

9. Vervaltermijn

9.1. Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de klant uit welken hoofden ook jegens Designhypotheek in verband met het verrichten van werkzaamheden door Designhypotheek in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.