Via designhypotheek is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen als jouw huis nog te koop staat. We hebben wel een verkoopopdracht van een makelaar nodig met daarin de verwachtte verkoopprijs en verkooptermijn.

Vaak moet je aan kunnen tonen dat je dubbele maandlasten kan dragen voor een periode van 2 jaar. De regels hierover verschillen wel per geldverstrekker hoe dat er precies uitziet.

Via Designhypotheek kan je bij de meeste banken een overbruggingshypotheek afsluiten. Om de mogelijkheden te bespreken, Bel ons op 06 52 88 98 86

Taxatierapport nodig voor je hypotheekaanvraag?

Naast de hypotheekaanvraag kan Designhypotheek ook de taxatie voor je regelen via Taxateurs Unie.

Voor alle hypotheekaanvragen met NHG is een gevalideerd taxatierapport verplicht, evenals voor de meeste geldverstrekkers. Via Taxateurs Unie wordt de woning getaxeerd door een erkend taxateur.

Uiteraard kan je het ook zelf regelen. Een taxatierapport moet voldoen aan de volgende eisen.

Ingeschreven bij één van de twee erkende taxatieregisters:

 • VastgoedCert
 • SCVM
 • De taxateur moet binnen 20 km van het taxeren object gevestigd zijn.


Voordelen via Designhypotheek taxatieservice

 • Snel; Binnen vijf werkdagen ben je in het bezit van het taxatierapport.
 • Gegarandeerde acceptatie bij zowel NHG als alle geldverstrekkers.
 • Betaling gaat middels te ontvangen factuur of via de notaris.
 • Het versnelt je hypotheekaanvraag.

 

Wat kost de taxatie?

Taxatie met TU validatie kost € 495,-. In combinatie met een bouwkundige keuring betaal je € 850 ,-. De tarieven zijn inclusief alle kosten, zoals kadastrale kaart, een kadastraal bericht en 21 % BTW en zijn geldig voor gangbare objecten tot c.a. € 800.000,-.


Maatwerktarief

De taxatie van monumentale woningen en woningen boven € 800.000,- kunnen tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd.

Er is standaard een reservering voor taxatie ingesloten voor een bedrag van € 495,-,wijkt dit bedrag af wordt dit verekend bij de notaris.

Hoe werkt het?

Laat ons weten dat je gebruikt wilt maken onze taxatieservice bij het financieringsvoorstel in het open veld of per mail.
Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de taxateur.
De taxateur neemt dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag contact op om een afspraak te maken met de eigenaar van de woning of met de verkopend makelaar.
Nadat het rapport is gevalideerd, ontvang je per e-mail het digitale taxatierapport (pdf-bestanden).

Heeft u een klacht?

Designhypotheek wil graag dat u tevreden bent.Heeft u toch een klacht,dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten.Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken.In deze klachtenregeling leggen wij u uit hoe u een klacht indient en welke stappen doorlopen kunnen of moeten worden.

Wat bedoelen wij met klachten?

Een klacht is elke telefonische of schriftelijke melding of reactie van u aan ons waaruit blijkt dat aan uw verwachting niet is voldaan. De belangrijkste voorbeelden:

 • Klachten over een beslissing die we hebben genomen.
 • Klachten over onze dienstverlening
 • Dit zijn alle klachten over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.
 • Een misverstand die wij snel kunnen verhelpen valt niet onder een klacht

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Geef uw klacht eerst aan Designhypotheek door. Verwachtte u een andere oplossing of komen wij er samen niet uit dan kunt u terecht bij een onafhankelijke partij.

De klachtenprocedure is:

Stap1: Bij Designhypotheek

U kunt een klacht telefonisch,schriftelijk of via de e-mail bij ons indienen.

Stap 2: naar een onafhankelijke klachtenorganisatie

Is uw klacht niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

www.kifid.nl

Kifid

Postbus 93257

2509 AG DEN HAAG

Telefoon 070 333 8 999


Op de site van het Kifid kunt u nalezen op welke wijze u een klacht kunt indienen.


Uiteraard stellen wij alles in het werk te voorkomen dat u klachten heeft. Wij zijn er echter van overtuigd, dat wij in gezamenlijk overleg in voorkomende gevallen tot een oplossing komen


Voor de duidelijkheid zetten wij de algemene voorwaarden van Designhypotheek nog even op een rijtje:

Klachten
7.1. Een klacht met betrekking tot de Dienstverlening of de vergoeding dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Klant klaagt, dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Designhypotheek te worden kenbaar gemaakt.

7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, behalve als Designhypotheek aan de klant te kennen heeft gegeven dat hij de klacht gegrond acht.

7.3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Designhypotheek de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van de door de Klant reeds betaalde vergoeding naar evenredigheid.

7.4. Klachten met betrekking tot de Dienstverlening van Designhypotheek dienen telefonisch en/of schriftelijk bij Designhypotheek gemeld te worden. Designhypotheek zal een dergelijke klacht met gebruik van de bij haar geldende interne klachtenregeling behandelen. Het staat de Klant vrij de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening, dan wel de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, beiden verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Het is mogelijk als ZZP’er om in aanmerking te komen voor een hypotheek. De aanvraagprocedure wijkt echter af van mensen met een vast contract.

Indien inkomen wordt genoten uit een zelfstandig beroep of bedrijf dient uit ditzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteiten minimaal de laatste 3 kalenderjaren aaneengesloten inkomen genoten te zijn. Het inkomen is de gemiddelde nettowinst van de afgelopen 3 kalenderjaren tot maximaal de nettowinst genoten in het laatste kalenderjaar. Ter bepaling van de nettowinst is het onderdeel “saldo fiscale winstberekening” van de aangifte IB leidend.

Verder moet je rekening houden met een langere doorlooptijd en zijn de kosten voor ZZP’ers 795 euro.

Per 1 december 2016 is een pilot gestart wat het mogelijk maakt om een hypotheek met NHG af te sluiten als u korter dan 3 jaar actief bent als zelfstandige.

Bent u minimaal 12 maanden zzp’er, maar hebt u nog geen 3 IB-aangiftes met betrekking tot hetzelfde bedrijf en dezelfde bedrijfsactiviteiten?

Dan kunt u bij bv. Pentrax uw toetsinkomen laten vaststellen.Kijk goed naar de voorwaarden en vraagt dit na bij je accountant of het verstandig is om dit aan te vragen!

U kunt uw inkomensverklaing via een rechtstreekse opdracht aan de deskundige van Pentrax aanvragen de kosten hiervan zijn 250 Euro. Dit bedrag dient u zelf met Pentrax te verrekenen!

Bij het afsluiten van een hypotheek, en dus het kopen van een huis, moet je aan een aantal verzekeringen denken. Sommige worden verplicht door de geldverstrekker, andere zijn verstandig om af te sluiten. Uiteraard zetten wij ze even voor u op een rijtje..

Aan welke verzekeringen moet je denken?

Overlijdensrisico

Koop je samen met je partner een huis en/of heb je kinderen? Dan is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering iets waar zeker aan moet denken. Sluit je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie af? Dan is een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat je partner en/of de kinderen niet in financiële problemen komen als je komt te overlijden. Met de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering kunnen zij bijvoorbeeld gedeeltelijk aflossen en daardoor kunnen zij de hypotheek blijven betalen.

Woonlastenverzekering

Ook kan het verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering te nemen als u een huis koopt.” Deze verzekering is niet verplicht

Wanneer je een huis koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, krijg je te maken met vaste woonlasten. Deze woonlasten zijn berekend aan de hand van een baan die jij of je partner tijdens het afsluiten van deze hypotheek had. Maar wat nu wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt wordt? Dit heeft grote effecten voor je inkomen. Een probleem dat ontstaat is dat je niet meer genoeg inkomen hebt om aan je woonlasten te voldoen.

Er is wettelijk vastgelegd dat je een uitkering van de overheid krijgt wanneer je inkomen wegvalt. Echter is het zo dat deze vaak niet voldoende is om aan je woonlasten te voldoen aangezien deze uitkering lager is dan je laatst verdiende loon (waarop de woonlasten zijn berekend)

Opstalverzekering

Een opstalverzekering moet je van je hypotheekverstrekker meestal verplicht afsluiten. Met een opstalverzekering verzeker je de schade aan je woning. Daarom wordt het ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Met een opstalverzekering verzeker je het bedrag dat nodig is om jouw huis opnieuw te bouwen op dezelfde plek in dezelfde staat. Onder de opstalverzekering valt, behalve de woning zelf, ook alles wat je niet kunt oppakken en meenemen uit je woning zonder het kapot te maken.Op dit moment is het nog niet mogelijk om een opstalverzekering af te sluiten via Designhypotheek.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan de spullen in je huis. Deze verzekering hoef je niet af te sluiten, maar het verstandig is het natuurlijk wel.Op dit moment is het nog niet mogelijk om je inboedelverzekering af te sluiten via Designhypotheek

Financieringskosten

Voor het afsluiten van een hypotheek moet je bijkomende kosten betalen. Uiteraard de bemiddelingskosten van Designhypotheek voor starters 495 euro,oversluiters en doostromers 595 euro voor zelfstandige is het 795 euro.

Sommige van deze kosten zijn overigens fiscaal aftrekbaar, waaronder de bemiddelingskosten en de aanvraag voor de Nationale Hypotheek Garantie. Andere bijkomende financieringskosten zijn de notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de taxatiekosten voor de financiering. Mocht je daarnaast een offerte willen verlengen, dan betaal je hiervoor bereidstellingsprovisie. Moet je tijdelijk dubbele woonlasten financieren? Dan komen hier ook de kosten en rente van een overbruggingskrediet bij.

Aankoopkosten nieuwbouwhuis

Het hangt ervan af of je een bestaande woning of een nieuwbouwhuis koopt, Over het algemeen zijn de bijkomende kosten van een nieuwbouwhuis wat lager. Een nieuwbouwhuis koop je vrij op naam waardoor je geen overdrachtsbelasting betaalt. De notariskosten voor de eigendomsakte zijn meestal al bij de prijs inbegrepen. Soms moet je wel opdraaien voor bouwrente. Dit is de rente die de aannemer in rekening brengt als het huis nog niet opgeleverd is. Als je een opleveringskeuring laat doen, brengt dit ook extra kosten met zich mee. Verder zijn er de kosten van de bankgarantie.

Aankoopkosten bestaande bouw

Bij bestaande bouw krijg je te maken met de kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting van 2% van de aankoopsom. Verder betaal je notariskosten voor de eigendomsakte. Wanneer je een makelaar hebt ingehuurd betaal je hem of haar makelaarscourtage. Andere aankoopkosten bij bestaande bouw zijn de taxatiekosten, de eventuele bouwkundige keuring, de bankgarantie en de eventuele overname van roerende goederen als vloerbedekking en gordijnen.

Als je het stappenproces doorloopt krijg je te zien wat de bijkomende kosten zijn. Deze kosten zijn reserveringen en zijn over het algemeen voldoende om te zorgen dat de hypotheek afgenomen kan worden bij de notaris.

Studieschuld en hypotheek
Wanneer je een hypotheek aanvraagt kan de hypotheekverstrekker vragen naar jouw studieschuld. Deze verplichtingen hebben invloed op het bedrag dat je mag lenen voor de aankoop van een huis. Een studieschuld maakt onderdeel uit van jouw financiële verplichtingen. Begrijpelijk, want een studieschuld beïnvloedt je maandelijkse lasten en zorgt ervoor dat je minder hypotheek kunt dragen.

De meeste schulden staan geregistreerd in de schuldenregistratie van het Bureau Kredietregistratie (BKR). Een studieschuld echter niet. Logisch, volgens het ministerie van Onderwijs, want een studielening is iets anders dan de gemiddelde schuld. “Een studielening los je pas af wanneer je begint met verdienen, terwijl je andere schulden sowieso moet afbetalen.”


Nadelige gevolgen bij verzwijgen studieschuld!!!

Wanneer je tijdens de aanvraag je studieschuld verzwijgt, kan dit later voor grote problemen zorgen. Wil je een NHG-hypotheek afsluiten omdat je verwacht dat deze uitkomst biedt wanneer je je hypotheeklasten niet meer kunt betalen, dan kom je bedrogen uit. Een voorwaarde bij de NHG is namelijk dat je er zelf alles aan gedaan hebt om de restschuld zo klein mogelijk te maken.

Wanneer jij je studieschuld niet genoemd hebt, heeft de hypotheekverstrekker geen eerlijk overzicht gekregen van jouw vaste lasten. Je voldoet in dat geval dus niet aan deze voorwaarde. Het verzwijgen van je studieschuld is daarom zeer onverstandig.

Wanneer je een hypotheek gaat afsluiten zal Designhypotheek naar jouw financiële situatie vragen en studieschuld valt daar dus onder. Jij moet hier vervolgens eerlijk antwoord op geven. Niet alleen omdat dit volgens de regels moet, maar ook omdat je zo verdere hypotheekproblemen voorkomt.

Een studieschuld kan het bedrag waarvoor jij een hypotheek kunt krijgen aardig laten zakken. Ondanks deze beperking zijn er vaak nog voldoende mogelijkheden om een starterswoning te kunnen kopen zoals bv. een starterslening via SVN.

Als u een nieuwe hypotheek afsluit, kunt u kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek.

Op 1 januari 2013 zijn namelijk de regels voor hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning ingrijpend veranderd. Door deze wijzigingen bent u verplicht om een hypotheek die u afsluit minimaal annuïtair af te lossen. Dat komt erop neer dat u hierdoor alleen kunt kiezen tussen een annuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek (of een combinatie van deze twee varianten). Kiest u voor een andere hypotheek, dan heeft u geen recht op renteaftrek.


Overgangsrecht

Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013 geldt een overgangsrecht; de bestaande hypotheek kan in de huidige vorm blijven bestaan. Dit geldt ook als u verhuist of uw hypotheek oversluit. Maar als u meer geld nodig heeft, dan krijgt u voor deze extra lening wel met de nieuwe regels te maken.


Starters – voor het eerst een huis kopen

Als starter kun je dus kiezen uit twee hypotheekvormen: annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Maar welke past bij jou?


Verhuizen met bestaande hypotheek

Voor welke hypotheekvormen komt u in aanmerking als u uw oude woning verkoopt en een nieuwe woning koopt of dat u uw bestaande hypotheek wil oversluiten?

Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuw huis koopt, krijgt u mogelijk te maken met nieuwe belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Het is afhankelijk van uw situatie voor welke hypotheekvormen u in aanmerking komt.

Een verhuizing naar een andere koopwoning heeft ook gevolgen voor de hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek bij veel geldverstrekkers niet hoger zijn dan 50 % van de marktwaarde van het nieuwe huis, ook al had u eerder een hoger aflossingsvrij deel. Ook als u de hypotheek oversluit naar een andere geldverstrekker geldt deze grens. Er zijn geldverstrekkers die meer ruimte bieden maar dit zal per situatie beoordeeld moeten worden.


Hypotheekvormen

Annuiteitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Spaarhypotheek
Bankspaarhypotheek
Aflossingsvrije hypotheek
Beleggingshypotheek
Spaarbeleggingshypotheek
Traditionele levenhypotheek

Verbouwing meefinancieren in hypotheek ?

Wil je meer ruimte in huis of wil je een nieuwe keuken? Een verbouwing kost geld en je wilt graag weten of je dit kunt meefinancieren in je hypotheek.

Je dient rekening te houden met de volgende punten:

Volledig verbouwing meefinancieren in hypotheek


Waardevaste verbouwing

Je wilt dus graag je verbouwing meefinancieren in je hypotheek. Een verbouwing kun je vaak voor 100% meefinancieren op het moment dat het om ‘waardevaste’ verbouwingen gaat. Denk hierbij aan:

 • Een uitbouw;
 • Een dakkapel;
 • Een extra verdieping.


Hoeveel je voor deze verbouwingen precies gefinancierd krijgt, bepaalt de bank en is afhankelijk van het taxatierapport. Aan de hand van een taxatie kan de waarde van de woning na verbouwing worden vastgesteld en als uitgangspunt worden genomen.

Zowel de verkoop van bestaande bouw als van nieuwbouw stijgt.

Mocht je een nieuwbouwwoning op het oog hebben, dan kan het zijn dat deze casco wordt opgeleverd. Je zult in dat geval de keuken, badkamer of uitbouw vaak voor 100% mee kunnen financieren.

Gedeeltelijk verbouwing meefinancieren in hypotheek
Niet waardevaste verbouwing

Er kan natuurlijk ook sprake zijn van niet waardevaste verbouwingen. Je bent bijvoorbeeld tevreden met de ruimte dat jouw droomhuis biedt, maar je wilt graag de keuken of badkamer moderniseren, de vloer vernieuwen of de muren schilderen.

Deze aanpassingen aan de woning kunnen meestal niet volledig worden meegefinancierd in de hypotheek, maar bijvoorbeeld voor 60%, omdat de waarde van de woning niet in gelijke verhouding stijgt met de te maken kosten. Het verschil zal je moeten aanvullen met eigen middelen of door het afsluiten van een krediet.

De bank maakt gebruik van een bouwdepot. Het geld uit het bouwdepot wordt beschikbaar door facturen van de verbouwingskosten op te sturen naar de betreffende geldverstrekker.

Maximale hypotheekverstrekking

Verbouwing meefinancieren in hypotheek tot maximale verstrekking

Wil je bij de koop van je nieuwe woning gebruik maken van Nationale Hypotheek Garantie? Dan mag de hypotheek in 2017 maximaal €247.450 zijn, inclusief kosten koper. Of €259.700 bij energiebesparende maatregelen. Daarnaast is de maximale hypotheekverstrekking 101% van de marktwaarde van de woning. Door middel van een taxatierapport wordt de waardeverbetering beoordeeld.

Vallen de totale kosten, inclusief verbouwkosten, hoger uit dan deze maximale verstrekking? Dan zal je hier ook het verschil zelf moet aanvullen.

Wij bij Designhypotheek nemen als stelpunt dat:de verbouwingswaarde voor 100% word meegenomen in het taxatierapport, is dit niet het geval dan zal er uit eigen middelen geld bijgelegd dienen te worden.

Ja, altijd.

Bij zowel de startershypotheek, bij een doorstroomhypotheek of bij het oversluiten van een hypotheek vind er, conform de wettelijke regels hiervoor, altijd een BKR toetsing plaats.
Voor het zelf online afsluiten van een hypotheek gelden dezelfde regels en richtlijnen als bij het afsluiten op kantoor van een hypotheekadviseur.

Nu heb ik toch een registratie bij het BKR kunnen jullie me helpen?

Positieve BKR registraties

Wanneer je zonder problemen aan je betalingsverplichtingen voldoet krijg je een ‘positieve’ registratie.
Heb je een betalingsachterstand van meer dan twee maanden, dan meldt de geldverstrekker dat bij het BKR. Je krijgt de kans om de achterstand alsnog te betalen. Lukt dit niet dat komt er een melding bij je financiering dat je niet betaalt hebt. Dan krijg je een ‘negatieve’ registratie.
Er zijn verschillende soorten negatieve BKR registraties. Designhypotheek heeft er voor gekozen om geen negatieve BKR registraties te gaan verwerken.

Negatieve BKR registraties

Wij kunnen je niet helpen als je een negatieve BKR codering hebt.
Een negatieve BKR codering loop je op als je een krediet niet op tijd hebt terugbetaald of afgelost.

Wilt u weten hoe u bij BKR geregistreerd staat?

Via de website van BKR kan je gegevens opvragen.Meestal krijg je tussen de 5 en 10 werkdagen bericht.

Het is belangrijk om te weten dat als je codering bij het BKR hersteld is, deze 5 jaar lang blijft staan. We kunnen je gedurende deze 5 jaar nog niet helpen.

Tegenwoordig is een vast contract niet meer nodig om een hypotheek te kunnen afsluiten. Wanneer je een contract voor bepaalde tijd of een flexibel contract hebt, kun je met een intentieverklaring (staat op je werkgeversverklaring). In een intentieverklaring staat dat je werkgever het voornemen heeft om bij gelijkblijvende marktomstandigheden en gelijkblijvend functioneren een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden na afloop van je contract van bepaalde tijd. Bij een flexibel contract en overige arbeidsrelaties wordt er gekeken naar jouw inkomen van de afgelopen drie jaar. Lees hier hoe ZZP’ers in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Er zijn een aantal mogelijkheden voor starters wanneer je inkomen niet hoog genoeg is om je droomhuis te bekostigen.


Starterslening

Wanneer je niet genoeg hypotheek kunt krijgen om je eerste huis te financieren, kun je bij sommige gemeentes (via SVN) een starterslening aanvragen. Via de calculator kan je zien of je in aanmerking komt voor deze starterslening.


Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die aan de bank wordt afgegeven door de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.


Altijd een hypotheek die past bij uw inkomen

Sluit u een hypotheek af met NHG, dan weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw inkomen. Uw hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet u zeker dat u nooit teveel leent en u naast uw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

Vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen
Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Zo kunt u, als u gaat scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos raakt, misschien uw hypotheek niet meer betalen. Heeft u een hypotheek met NHG, dan heeft u in deze vervelende periode een vangnet waarop u kunt vertrouwen. Zo loopt de bank, waar jij je hypotheek afsluit, minder risico. Door het verminderde risico voor de bank, kan deze een lager rentepercentage bieden die kan oplopen tot wel 1%.Een lagere rente levert bij een rentevaste-periode van tien jaar of meer een hogere maximale hypotheek op.

Conclusie:
In de meeste gevallen is het dus mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Wil je hier meer informatie over kan je altijd een belafspraak maken met ons op 06 52 88 98 86

Wat u op basis van uw inkomen(s) maximaal kunt lenen kan op twee manieren eenvoudig worden bepaald:

 • Indicatief: Met onze mini-calculator. Op basis van slechts alleen uw inkomen bepalen we aan de hand van de actuele rentestanden wat u maximaal kunt lenen. Let op! Dit is slechts een indicatie; eventuele lopende schulden of extra inkomstenbronnen worden niet meegenomen in de berekening. De praktijk wijst uit dat deze indicatie in veel gevallen prima volstaat.
 • Gedetailleerd: U kunt het hypotheekaanvraagproces gewoon volgen. Halverwege bepaalt het programma wat uw (gezamenlijke) “financieringsruimte” is. Dit is best mogelijke indicatie voor wat u maximaal kunt financieren. Let op! Ook dit is weer indicatief en in een aantal gevallen zult u ook aanvullende eigen geld (bijvoorbeeld spaargeld) moeten inbrengen om de uiteindelijke totale financiering mogelijk te maken.